Divorzjat? Separat/a? Single? Trid tiltaqa’ ma’ Hbieb?

by Moviment Era Gdida

meglogo

Divorzjat? Separat/a? Single? Trid tiltaqa’ ma’ Hbieb?

Nixtieq nistiednek, lilek u lil hbieb tieghek ghal-laqgha li ser naghmlu ghal min irid isib support group biex ikompli jghix hajtu wara l-esperjenza ta’ divorzju, separazzjoni, jew single….

META: Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Frar 2013

FEJN: Project Hall, Floriana (mal-genb tal-HQ tal-Pulizija, quddiem is-CID)

HIN: 6.45 PM sad-9.00 pm

GHAL MIN: DIVORZJATI, SEPARATI, SINGLES…u l-hbieb taghhom.

L-EWWEL LAQGHA SER NARAW LIEMA HUMA L-BZONNIJIET TAGHNA U NIBNU FLIMKIEN PROGRAMM TA’ ATTIVITAJIET BHAL IKLIET, OUTINGS, CULTURAL TOURS, LAQGHAT, SPEAKERS etc etc

L-iskop hu li nitghallmu kif ingibu ruhna quddiem is-solitudni…kif tireagixxi biex ma tibqax imwahhla mal-passat u timxi ‘l quddiem… imma l-iktar biex nibnu team tajjeb biex nghinu lil xulxin….irgiel u nisa…

Naraw liema isem ser naghtu l-Grupp: 40 Minus jew 40 Plus ?

CONTACT: Fr Colin permezz ta’ sms jew cempel 7999 14 59 jew e-mail nicholas6346@gmail.com
Din hija inizjattiva ohra tal-MOVIMENT ERA GDIDA. https://eragdida.wordpress.com

Narakom!